top of page
3402-9609.png

Harmonogram rekrutacji

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r. do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od  13.03.2023 r.  do 27.03.2023 r. do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2023 r. do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 04.04.2023 r. do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

07.04.2023 r. do godz. 15.00

Zasady rekrutacji

 

Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola pobierają wniosek
o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami w siedzibie przedszkola przy ul Jasna 6 lub ze strony internetowej www.deboweludki.com

 

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący:

 • kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok podatkowy potwierdzona przez właściwy Urząd Skarbowy lub potwierdzona elektronicznie,

 •  oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,

 • kserokopia postanowienia sądu o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub kserokopia decyzji administracyjnej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2-4 należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku
ze stanem faktycznym.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola.

ludki1.jpg
ludki2.jpg
bottom of page